Русский English

Инвентаризация и лесопатологическое обследование состояния зеленых насаждений на территории г. Нур-Султан

28.09.2022

По инициативе Управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан на территории столицы проводятся работы по инвентаризации и лесопатологическому обследованию состояния зеленых насаждений.

Цель проведения данных работ - количественная и качественная оценка состояния зеленых насаждения на территории города и дальнейшее проведение хозяйственных работ по их результатам.

Одним из приоритетных направлений деятельности в городском озеленении является инвентаризация растений, как основа для оценки разнообразия видов и сообществ, и разработки научных основ сохранения и повышения устойчивости лесных экосистем Казахстана.

Проведение инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений проводится согласно реестру зеленых насаждений, по форме согласно приложению, к Типовым Правилам содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235.

Для удобства проведения инвентаризационных работ вся территория города была разделена на условные учетные кварталы. Всего получилось 330 кварталов.

Проведен подбор и обучение исполнителей натурных и камеральных работ.

Натурная таксация зеленых насаждений объекта осуществляется в специальном приложении «Field Maps». Для более достоверного определения видового названия древесно-кустарниковых растений используется специальное приложение определитель видов «PlantNet», а также при помощи интернет ресурса «Plantarium» уточняются актуальные научные названия таксонов.

Инвентаризации и учету подлежат: деревья, кустарники, живые изгороди, газоны, цветники и пр. Они размещаются в мобильной ГИС системе с присвоением инвентарного номера каждому объекту, заполнение таксационных характеристик описываемых объектов (тип, вид, возраст, высота, диаметр, состояние и прочие характеристики насаждений).

По итогам выполненных работ будут даны рекомендации по хозяйственным мероприятиям, мерам улучшения состояния насаждений, экологическому зонированию территорий зеленых насаждений, также будут начаты работы по созданию «Концепции озеленения столицы».

Нұрұлтан қаласы аумағындағы жасыл желектерді түгендеу және олардың жай-күйін орман патологиялық зерттеу

 

Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының бастамасы бойынша елорда аумағында жасыл желектерді түгендеу және орман патологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілуде.

Осы жұмыстарды жүргізудің мақсаты қала аумағындағы жасыл желектердің жағдайын сандық және сапалық бағалау және олардың нәтижелері бойынша одан әрі шаруашылық жұмыстарын жүргізу.

Соның ішінде, қалалық көгалдандыру қызметінің басым бағыттарының бірі түрлер мен қауымдастықтардың әртүрлілігін бағалау және Қазақстанның орман экожүйелерін сақтау мен тұрақтылығын арттырудың ғылыми негіздерін әзірлеу үшін өсімдіктерді түгендеу болып табылады.

Жасыл желектерге түгендеу және орман патологиялық зерттеу жүргізу Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 235 бұйрығымен бекітілген жасыл желектерді күтіп ұстау мен қорғаудың үлгілік қағидаларына қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасыл желектер тізіліміне сай жүргізіледі.

Түгендеу жұмыстарының ыңғайлылығы үшін қаланың бүкіл аумағы шартты есептік кварталдарға бөлінді. Барлығы 330 квартал.

Натруалық және камералдық жұмыстарды орындаушыларды іріктеу және оқыту жүргізілді.

Нысанның жасыл желектерін таксациялау «Field Maps» арнайы қосымшасында жүзеге асырылады. Ағаш-бұта өсімдіктерінің түрлерінің атауын неғұрлым сенімді анықтау үшін «PlantNet» түрлерін анықтайтын арнайы қосымша қолданылады, сондай-ақ «Plantarium» интернет-ресурсының көмегімен таксондардың өзекті ғылыми атаулары нақтыланады.

Түгендеу және есепке алуға жатады: ағаштар, бұталар, хеджирлеу, көгалдар, гүлзарлар және т.б. Әр объектіге түгендеу нөмірі беріледі және жылжымалы ГАЖ жүйесінде орналастырылады, сипатталған объектілердің таксациялық сипаттамаларын (екпелердің түрі, жасы, биіктігі, диаметрі, жағдайы және басқа да сипаттамалары) толтырады.

Орындалған жұмыстардың қорытындысы бойынша шаруашылық іс-шаралары, екпелердің жай-күйін жақсарту шаралары, жасыл екпелердің аумақтарын экологиялық аймақтарға бөлу бойынша ұсынымдар беріледі, сондай-ақ «Астананы көгалдандыру тұжырымдамасын» жасау бойынша жұмыстар басталады.